Houtbeschutters

voor al uw (hout)klussen in de tuin

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hout Beschutters

Artikel 1.1 Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Hout Beschutters en opdrachtgevers.
 2. Deze algemene voorwaarden worden bij de offerte toegevoegd en zijn tevens vermeld op de website van Hout Beschutters.
 3. Behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn er geen andere voorwaarden van toepassing op aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Hout Beschutters en opdrachtgevers.
 4. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt met de navolgende betekenis.

Hout Beschutters: Eenmanszaak die schuttingen op locatie verwijderd en plaatst.

Opdrachtgever: De wederpartij bij de overeenkomst met Houtbeschutters.

 1.     2 Offertes
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wanneer het nodig is om de locatie te bezoeken om de offerte te maken, zullen de voorrijkosten in rekening worden gebracht als de opdrachtgever de opdracht niet laat uitvoeren door Hout Beschutters. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Een offerte bindt Hout Beschutters eerst nadat Hout Beschutters dit schriftelijk bevestigd heeft, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 4. Indien Hout Beschutters meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, geldt de laatst uitgebrachte offerte en komen de eerdere offertes automatisch te vervallen.
 5. Binnen 2 maanden na ondertekenen van een offerte dient er een plaatsing/leveringsdatum door de opdrachtgever te worden geaccepteerd. Na akkoord worden de materialen direct besteld. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dienen de kosten van het materiaal betaald te worden door de opdrachtgever.
 1. 3 Wijzigingen in de opdracht
 2. Wijzigingen dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan Hout Beschutters te worden gecommuniceerd. Indien de opdrachtgever de wijzigingen mondeling aan Hout Beschutters communiceert, ligt het risico van de correcte communicatie bij de opdrachtgever.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave konden worden voorzien, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van de kosten, zullen aanleiding geven tot een herberekening van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 4. Wijzigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.
 1.    4 Betaling
 2. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek van korting.
 3. Na ondertekening van de offerte dient het materiaal binnen 2 dagen te worden betaald, tenzij anders is afgesproken. Het overige bedrag van de offerte dient contant, via iDeal of pin te geschieden op het moment dat de schutting geplaats wordt bij de opdrachtgever en voordat Hout Beschutters de plaats verlaat van de opdrachtgever.
 4. De door Hout Beschutters geleverde en geplaatste materialen blijven eigendom van Hout Beschutters totdat de factuur volledig is voldaan. Bij het in gebreke blijven daarvan behoudt Hout Beschutters zich het recht om de materialen terug te halen, ook al zijn deze (volledig) geplaatst.
 5. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,00.
 6.   5 Installatie
 7. Tenzij anders is afgesproken dient de opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat de plek waar de schutting geplaatst wordt over een breedte van minimaal 50 cm en tot een diepte van minimaal 80cm vrij is van kabels, rioleringsleidingen, puin, bomen, coniferen, heggen, struiken, beplantingen en bestratingen. M.b.t. bomen, coniferen, struiken e.o. beplantingen e.d. is dat inclusief in de bodem aanwezige wortels! Voor het inwinnen van informatie omtrent de aanwezigheid van kabels, rioleringsleidingen of andere vormen van infrastructuur kan een zog. KLIC-MELDING gedaan worden via de site www.klicmelding.nl van het Kadaster. Op het moment dat Houtbeschutters bij u arriveert om de schutting te plaatsen dient u zowel het KLIC-formulier te tekenen als het formulier voor de aangeleverde goederen.
 8. Op afspraak kan Hout Beschutters voor een meerprijs zorgen dat er aan de de voorgenoemde voorwaarden wordt voldoen. Ditzelfde geldt voor het verwijderen en afvoeren van de oude schutting/ hekwerk.
 9. Indien de grond bij aanvang van de werkzaamheden niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden voor installatie (montage) en er geen afspraak is gemaakt dat Hout Beschutters hiervoor zal zorgen dan worden deze kosten alsnog in rekening gebracht. Ook kan de afgesproken planning dan niet meer gegarandeerd worden.
 10. Voor eventuele beschadigingen aan in de bodem aanwezige onderdelen kan Hout Beschutters niet aansprakelijk worden gesteld.
 11. 6 Garantie

 

 1. U ontvangt van Hout Beschutters 10 jaar garantie op de constructie van schuttingen en op het tegengaan van houtrot en 1 jaar garantie op het hang- en sluitwerk. Hout Beschutters is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ten gevolge van storm of andere natuurrampen c.q. extreme weersomstandigheden en/of onzorgvuldig onderhoud/ gebruik van het schuttingsysteem. Ook vallen vormen van schade en uit het lood staan ten gevolge van grondverzakkingen buiten de aansprakelijkheid van Hout Beschutters. De productinformatie zoals aangegeven in de ‘Eigenschappen hout en betonbanden t.o.v. garantie Hout Beschutters’ maakt deel uit van de garantievoorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van Hout Beschutters.
 1. 7 Overmacht
 2. Storingen in de bedrijfsvoering van Hout Beschutters ten gevolge van overmacht ontheffen Hout Beschutters redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Ten gevolge van een dergelijke situatie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
 3. In geval van overmacht zal Hout Beschutters dit aan de opdrachtgever mededelen.

Bij het ondertekenen van de offerte verklaart u zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden

© 2020 Houtbeschutters

Thema door Anders Norén

X